İletişim

Mahmutbey İstoc Ticaret Merkezi Öksüzoğulları Plaza 2413 Sk. No: 5/71-B Blok:E-1 Kat:7 Güneşli-Bağcılar/İstanbul

info@evfed.org.tr

+90 212 243 62 00

// EVFED

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Ana Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1- ADI VE MERKEZİ

1.1. Federasyon’un adı “EV VE MUTFAK EŞYALARI FEDERASYONU”dur. Kısa adı “EVFED”dir.
1.2. Federasyon’un merkezi İstanbul’dadır.
1.3. Federasyon, yurtiçinde ve yurtdışında uygun gördüğü ülke, il, ilçe ve beldelerde temsilcilik açabilir.
1.4. Merkezin adresini değiştirmek, yurt içinde ve dışında temsilcilikler açmak Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

MADDE 2- AMACI

2.1. Federasyon’un amacı; “Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü”nün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel, sektörel ve ulusal potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak,

2.2. Sektörün üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, perakendecisi ile birlikte güç birliği sağlayarak ortak çalışma zemini oluşturmak ve yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak,

2.3. Sektörel kuruluşları geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayışı içinde bünyesinde toplayarak;

• Üye Dernekler (Tüzükte bundan sonra “Üye Dernekler” olarak anılacaklardır) ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek,
• Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak, ortak sesleri olup, bölgesel, sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak,
• Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeyleri ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.

2.4. Federasyon’un temel ilkesi; Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Üye Dernekler ve mensupları, görev ve sorumluluklarını icra ederken, bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3- VİZYONU VE MİSYONU

3.1. Federasyon’un Vizyonu: “Toplumumuzun vazgeçilmez ihtiyaçları arasında yer alarak yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden “Ev ve Mutfak Eşyaları Sektörü”nün, her geçen gün büyüyüp hacminin artmasına; kalite, teknoloji geliştirme ve inovasyonda, yurt içi ve yurt dışında rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlayan, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir üst organizasyon olmak”tır.

3.2. Federasyonun Misyonu: “Ev ve mutfak eşyaları sektörünün rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak için, sektörün her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, sektörümüzün öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel örgütlerin faaliyetlerini destekleyerek, dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturmakta öncü rol oynamak”tır.

MADDE 4- ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

4.1. Federasyon’a bağlı kuruluşların ve bunlara üye meslek mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda etkinliklerde bulunmak.

4.2. Federasyon’a bağlı kuruluşların ve üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini takip etmek, desteklemek, görsel ve yazılı iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle, kamuoyu ve üyeleri ile paylaşmak.

4.3. Bölgesel, sektörel ve ulusal kalkınma vizyonları geliştirerek, uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak, projeler geliştirmek, sektörü ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna duyurmak, kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

4.4. Sektörü ilgilendiren konularda çıkacak yasa, yönetmelik, tüzük, şartname ve standartlara yönelik öneriler getirerek, yürürlükteki mevzuattaki olası uyumsuzlukların düzeltilmesi için çaba göstermek, bu hususta sektörün görüşlerini savunarak katkıda bulunmak.

4.5. Sektörün, özel amaçlara ve özel çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek ilkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak; sektörün mesleki etik ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak; sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak; ulusal veya uluslararası nitelikte hukuka aykırı olarak rekabet koşullarını engelleyici uygulama veya eylemlerin bertaraf edilmesine yönelik önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak.

4.6. Üye Dernekler ve üyelerinin üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; Üye Derneklere veya sektörel menfaat ve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak.

4.7. Türkiye’de ve dünyada, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün üst düzeyde lobi görevini yürütmek; sektörü alakadar eden tüm alanlarda, mevcut veya oluşabilecek kuruluşlarda temsili veya fiili görevler üstlenmek; sektörel kurum ve kurulların oluşturulmasına öncülük etmek.

4.8. Türkiye’de ve dünyada, Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün durumunu, faaliyetlerini, kabiliyetlerini, kapasitesini, üretimini, ticaretini, teknolojisini, ilerlemesini izlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını yayın, sirküler, toplantılar ve benzeri yollardan üyelerine, kamuoyuna, sektörel kurum ve kuruluşlara duyurmak.

4.9. – Sektörü geliştirici her tür konuda Üye Dernek üyelerine ve halka yönelik eğitim çalışmaları yapmak, kamuoyuna yönelik olarak eğitici ve bilinçlendirici çalışmalarda bulunmak,
– Sektörün işlem süreçlerinde ortaya çıkan bilimsel ve teknik, genel ve özel problemlerin çözülmesi ve yüksek verimli ve kaliteli ürünlerin tasarımı ve üretimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

amaçlarıyla üniversiteler, kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde, bu konuda yapılan çalışmalara çeşitli şekillerde destek vermek veya bizzat yürütmek,

4.10. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliklerinde; bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirmek, araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmek, eğitim öğretim faaliyetlerinin çağdaş ölçülere ve ekonomik gereksinmelerle uygun gerçekleştirilmesine destek olmak.

4.11. Sektörel ve mesleki konularla ilgili kurslar, seminer ve toplantılar, sergi ve fuarlar tertiplemek, yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak.

4.12. Sektörle ilgili ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonları takip ederek, Üye Dernekler ve bunların üyelerinin katılmalarını teşvik ve olanaklar dahilinde temin etmek, üyelerinin ve üye kuruluş mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunmak.

4.13. Kuruluş amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan her alanda, diğer federasyonlarla, konfederasyonlarla, derneklerle, birliklerle veya benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için müşterek çalışmalar yapmak, bunlara üye olmak, bunlarla platformlar veya konfederasyonlar kurmak.

4.14. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünü uluslararası alanda temsil etmek amacıyla, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, sektörü tanıtmak, küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlara, uluslararası üst dernek, federasyon, konfederasyon gibi tepe örgütlerine üye olmak, bu kuruluşların yönetim ve çalışma organlarında görev yapmak üzere temsilci ve delegeler tayin etmek, bu kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak.

4.15. Alt sektörlerin örgütlenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek, örgütlenememiş olanların derneklerini kurabilmelerine, yaşatabilmelerine ve Federasyon’a üye olabilmelerine destek vermek.

4.16. Üye Derneklerin, kendi alt sektörleri ile ilgili uluslararası üst örgütlere üyeliğini teşvik etmek, sektörel temsil maksadıyla yapılacak etkinlik ve faaliyetlerine destek olmak.

4.17. Ülke ekonomisine ve üretime katkıda bulunmak üzere, gerekirse Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Nitelikli Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknopark kurmak, kurulan ve kurulacak olanlara ortak olmak, müteşebbis heyette ve yasal organlarında yer almak, üyelerine sahip çıkarak, sorunlarını çözmek.

4.18. Ev ve mutfak eşyaları sektörü ile ilgili mesleki yayınlar yapmak, toplantılar ve seminerler düzenlemek.

4.19. Çalışmalarını duyurmak ve sektörün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

4.20. Federasyon üyelerinin eğitim ve öğretim, sosyal yardım, sportif faaliyetleri için tesisler kurabilir, işletebilir, zaruri ihtiyaç maddelerini, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sandık kurabilir, Federasyon amaçlarına uygun gelir getirici faaliyetleri yürütecek iktisadi işletmeler açabilir.

4.21. Ev ve mutfak eşyaları sektörüne eleman yetiştirmek için eğitim veren ve eğitime katkı sağlayan kurum veya kuruluşları maddi yardımda bulunulmasını sağlayabilir, sektörle ilgili eğitim gören başarılı öğrencilere burs verebilir, mesleki ve eğitimsel çalışma yapanlara destek sağlayabilir, sektörün eğitimine yönelik kurum ve merkezler açabilir, bu eğitimin verildiği kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

4.22. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kuruluşları, üniversitelerin oluşturduğu kurum ve kuruluşlar, belediyeler, kooperatifler, Organize Sanayi Bölgeleri, vakıflar, eğitim kuruluşları ile işbirliği yapabilir. Bu kuruluşların çalışmalarında ve faaliyetlerinde sosyal ortak olarak görev alabilir.

4.23. Fikri mülkiyet hakları, know–how, franchising gibi ticari ve teknik haklar ile taşınır/taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.

4.24. Gayrimenkule tasarruf, ipotek dâhil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde her nevi ayni, irtifak, kira, şufa gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

4.25. Elde edeceği kazancı Federasyon’a gelir kaydederek üyeleri arasında paylaştırmak, amacı doğrultusunda kullanmak kaydıyla, kazanç elde etmek ve örnek teşkil etmek, öncülük veya liderlik yapmak üzere Genel Kurul kararıyla anonim ortaklıklara iştirak edebilir, iktisadi işletmeler ve vakıflar kurabilir, Özel İstihdam Büroları açabilir, açılmış olan Özel İstihdam Büroları’na iştirak edebilir.

4.26. Her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, popüler, teknik toplantılar geziler vb. düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler, veri tabanı çalışmaları vb. yapabilir.

4.27. Gerekli izinler alınmak ve önceden bildirimde bulunmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunup, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul edebilir. Nakdi yardımlar ancak banka aracılığı ile yapılabilir.

4.28. Federasyon amacının gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal, hak ve alacak edinebilir, bağış ve vasiyet kabul edebilir, ayni hakları kullanabilir, bağış yapabilir, ödünç para alıp-verebilir, üçüncü kişilerle sözleşmeler yapabilir, vekil tayin ve azledebilir, sulh olabilir, davayı kabul ve davadan feragat edebilir.

4.29. İhtisas gümrüklerinin oluşumunu desteklemeye yönelik çalışmalarda bulunabilir.

4.30. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, dinlenme ve konaklama tesisleri açabilir; bunları doğrudan veya kiraya vererek işletebilir.

4.31. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir.

4.32. Yeni kurulacak olan ve/veya kurulu bulunan konfedarasyonlara veya platformlara üye olabilir, konfederasyonlara bağış yapabilir, ödünç para alıp-verebilir veya üyesi bulunduğu konfedarasyondan veya platformdan ayrılabilir.

4.33. Federasyon, siyasi amaçlı hiçbir etkinliğe, eyleme veya toplantıya katılamaz ve destek veremez.

MADDE 5- KURUCU DERNEKLER

Federasyon aşağıda adları ve merkez adresleri yazılı olan dernekler tarafından kurulmuştur.

1. ZÜCDER-Züccaciyeciler Derneği
Necatibey Cad. Alarko İş Merkezi No.66 K.4 Karaköy-İstanbul

2. TUSİD-Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Lamartin Cad. Gevrek Apt. No.9/3 Taksim-İstanbul

3. PAGDER-Plastik Sanayicileri Derneği
Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı, K.5 Ofis No.335 Giyimkent-İstanbul

4. İSTOÇDER-İSTOÇ İşadamları Derneği
İSTOÇ Ticaret Merkezi Binası Mahmutbey-Bağcılar-İstanbul

5. MOBSAD-Mobilya Sanayi ve İşadamları Derneği
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. Ertürk Sok. Onat Plaza No.4 K.3 34810 Beykoz-İstanbul

MADDE 6- ÜYELİK İŞLEMLERİ

6.1. Üye olmak isteyen dernekler; üyelik için kendi genel kurullarında karar almak ve delegelerini belirlemek suretiyle, Federasyon amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten Üyelik Başvuru Formu’nu doldurup, Federasyon Başkanlığı’na sunarlar ve gerekli ödentileri ödemeyi yazılı olarak taahhüt ederler.

6.2. Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde derneğin müracaatı ile ilgili kabul veya red kararını verir ve sonuç yazıyla başvuru sahibi derneğe bildirilir.

6.3. Derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi ve yıllık ödentilerin gereken bölümleri kayıt esnasında alınır.

6.4. Yeni alınacak Üye Dernek, Federasyon Yönetim Kurulu’nda, ancak yapılacak olan ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurul’da seçilerek temsil edilebilir.

6.5. Federasyon’un asıl üyeleri, Federasyon’un kurucu dernekleri ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen derneklerdir.

6.6. Sektöre maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilirler.

MADDE 7- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

7.1. Üye Derneklerin Hakları

7.1.1. Üyeler eşit haklara sahiptir; aralarında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez. Federasyon tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar, görüş ve eleştirilerini Federasyon’un ilgili kurullarına iletebilirler. Her üyenin, Federasyon’un faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

7.1.2. Her Dernek delegesinin Federasyon Genel Kurulu’nda bir oy hakkı vardır ve bu hak delege tarafından bizzat kullanılır. Delegeler vekil atayamazlar. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

7.1.3. Üye Dernekler, gördükleri lüzum üzerine istifa hakkına sahiptirler.

7.2. Üye Derneklerin Yükümlülükleri

7.2.1. Üye Dernekler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Ana Tüzüğü’ne ve Federasyon yetkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler.

7.2.2. Üye Dernekler, mesleki saygınlığın korunması için kendi üyelerinin ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar.

7.2.3. Üye Dernekler, Federasyon Ana Tüzüğü uyarınca belirlenen giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve katkı paylarını işbu Tüzük’te öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.

MADDE 8- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Federasyon üyeliğinin sona ermesi, kendiliğinden, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde 3 şekilde gerçekleşir.

8.1. Kendiliğinden:

Üyelik için kanunda veya Ana Tüzük’te aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üye Dernek fesih edilirse, yasal nedenlerle veya mahkeme kararı ile kapatılırsa, karar kesinleşmek kaydıyla, üyeliği kendiliğinden düşer. Federasyon Yönetim Kurulu, üyeliğin kendiliğinden sona ermesini veya düşmesini bir karar alarak belirler.

8.2. Üyelikten Ayrılma:

Üye Dernekler genel kurullarında alınacak Federasyon’dan ayrılma kararlarının, yazılı olarak Federasyon Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda, üyelikten çıkmış sayılırlar. Üye Derneğin, Federasyon üyeliğinden çıkmış olması, üyelikte bulunduğu süre içerisinde oluşan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

8.3. Üyelikten Çıkarılma:

8.3.1. Üyelikten çıkarılma şartları, mevzuatta belirtilen şartlardan ayrıca, Federasyon’a üye olma hakkını yitirme ve Federasyon Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına verilen uyarıya rağmen aykırı davranmaktır.

8.3.2. Üyelikten çıkarılma şartlarından birinin gerçekleştiği saptanan Üye Dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla Federasyon üyeliğinden çıkartılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir.

8.3.3. Bir yıla ait ödentisini, o yılın bitiminden sonra 6 ay içinde ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılabilirler.

8.3.4. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı Federasyon Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır.

8.3.5. Üyenin itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını düşürebilir. Ayrılan veya çıkarılan üye, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

8.4. Federasyon üyeliğinden kendiliğinden ayrılan, üyelikten çıkarılan veya üyeliği düşen dernekler Federasyon’dan maddi veya manevi hiçbir hak talep edemezler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 9- ORGANLAR

9.1. Genel Kurul
9.2. Yönetim Kurulu
9.3. Denetleme Kurulu
9.4. Disiplin Kurulu
9.5. Danışma Kurulu

MADDE 10- GENEL KURUL

10.1. Niteliği ve Oluşumu:

Genel Kurul, Federasyon’un en yetkili organıdır. Görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez. Her Üye Dernek Genel Kurul’da üye sayılarına bakılmaksızın on (10)’ar delege ile temsil edilir. Delegelerin Dernek üyesi olmaları zorunludur. Ayrıca her dernek beş (5) yedek delege ismi bildirir. Delegeler, Üye Derneklerin genel kurullarınca veya genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olan Yönetim Kurullarınca belirlenmiş olmalıdır.

Genel Kurul Delegeliği sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer:

10.1.1. Delegesi olduğu Üye Derneğin Federasyon üyeliği sona ermişse,
10.1.2. Delegesi olduğu Üye Dernekteki kendi üyeliği sona ermişse,
10.1.3. Delege vefat eder veya bu sıfatından kendi isteği ile istifa ederek ayrılmak isterse.

Delege sıfatının; 10.1.2. veya 10.1.3. maddelerinde belirtilen şekilde bittiğinin Üye Dernek tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ilgili Delege yerine Federasyon Yönetim Kurulu, o Derneğin ilk yedek Delegesini asil Delege olarak Genel Kurul’a davet eder.

10.2. Genel Kurul’un Toplanması:

10.2.1. Olağan Genel Kurul:

Genel Kurul, Federasyon üyelerinin gönderecekleri delegelerden oluşur; her 3 (üç) yılda bir Nisan ayı içinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine Federasyon merkezinin bulunduğu il merkezinde olağan olarak toplanır.

10.2.2. Olağanüstü Genel Kurul:

Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u en geç 30 (otuz) gün içinde olağanüstü toplantıya çağırır:

a) Federasyon üye sayısının beşte biri (1/5) yazılı ve imzalı olarak Genel Kurul toplantısı yapılmasını talep ederlerse;
b) Yönetim Kurulu üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile karar alırsa;
c) Denetleme Kurulu, Federasyon hesap işlemleri veya bütçe konusunda oybirliği ile karar alırsa.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı mevzuata ve Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul talebi üzerine otuz (30) gün içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmaktan kaçınırsa üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 3 (üç) üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

10.3. Toplantıya Çağrı Usulü:

10.3.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a katılacak olan delegeleri belirledikten sonra, en az onbeş (15) gün önceden, toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini en az bir gazetede veya Federasyon’un internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle ya da iadeli taahhütlü postayla delege gösteren Üye Derneklere bildirir. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan ikinci toplantının günü, yeri ve saati de belirtilir. İki toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

10.3.2. Bu ilan metni aynı gün yazı ile Üye Derneklerin Yönetim Kurulu Başkanlıklarına bildirilir ve ödenti borçlarının toplantı tarihinden bir hafta öncesine kadar ödenmesi istenir. Borçlu üyelerin Delegeleri Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar ve oy kullanamazlar.

10.3.3. Toplantı, çoğunluk sağlanmaması dışında, başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebeplerinde belirtilmek sureti ile Delege ve Üye Derneklere bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

10.4. Toplantı Yeter Sayısı:
Genel Kurul, Federasyon Ana Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan Üye Derneklerin Delegelerinin en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak, tüzük değişikliği veya Derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu ikinci toplantıya katılan Delege sayısı, Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının (2) katından az olamaz.

10.5. Toplantının Usulü:
Genel Kurula katılacak olan Delegeler listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantıya girerler. Toplantı, yeter sayı sağlanmışsa, Federasyon Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazmandan oluşan Başkanlık Divanı seçilir.

Başkanlık Divanı, bu Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı, görüşmelerin güvenliğini ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanı’nın önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan delegeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamaz. Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanı’nca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Federasyon’un Yönetim ve Denetim Kurulu ile Federasyon’un diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) Federasyon’un bağlı olduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Ayrıca; Ana Tüzük’te ve Federasyonun ikametgâhında yapılan değişiklikler de, Dernekler Yasasının ilgili maddeleri uyarınca, Federasyon’un merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine gönderilir.

10.6. Toplantıda Görüşülecek Hususlar:
Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantılarda, gündeme geçilmeden önce hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

10.7. Kararların Alınması ve Oy Hakkı:
Kararlar toplantıya katılan Delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her Delegenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında kararlar açık oyla alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan Delegelerin salt çoğunluğu tarafından, yazılı olarak istenilmesi halinde, herhangi bir hususta gizli oya başvurulması kararlaştırılabilir. Genel Kurul’ca aksine bir karar alınmadıkça, seçimler gizli oy-açık tasnif esasına göre yapılır. Delege, oyunu bizzat kullanır, bir başka delegeye veya üçüncü bir kişiye vekâlet verilerek oy kullandırılamaz. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

10.8. Önemli Toplantı ve Karar Yeter Sayıları:
Ana Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı, birinci toplantıda Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan Delegelerin üçte ikisidir (2/3). Çoğunluğun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı, Genel Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

10.9. Genel Kurul Görev ve Yetkileri:
Genel Kurul, Federasyon’un en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

10.9.1. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile çalışma dönemi için zorunlu diğer yönetim organlarının üyelerini seçmek;

10.9.2. Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini ibra etmek;

10.9.3. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak;

10.9.4. Federasyon Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerini görüşüp karara bağlamak;

10.9.5. Disiplin Kurulu kararlarını sonuçlandırmak;

10.9.6. İtiraz halinde Federasyon üyeliğinden çıkarmalar hakkında nihai kararı vermek;

10.9.7. Federasyon’a taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

10.9.8. Federasyon’un anonim ortaklara iştiraki, iktisadi işletmeler. Vakıflar, ortaklık, yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar vermek;

10.9.9. Federasyon’un uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek, federasyon, konfederasyon ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek veya bu konuda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek;

10.9.10. Federasyon’un genel çalışma esaslarını, prensiplerini belirlemek;

10.9.11. Federasyon’un faaliyetleri ve iç işleyişi bakımından gerekli, Yönetim Kurulu’nca hazırlanmış yönetmeliklerin kabul edilmesi, değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması kararlarını vermek;

10.9.12. Federasyon’un feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek;

10.9.13. Konfederasyonlar, platformlar vb. kurma veya kurulmuş olanlara katılma durumunda, bu kararları vermek;

10.9.14. Federasyon organlarını denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görev almak; gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurmak;

10.9.15. Yönetim Kurulu üyelerinin doğal gider ve yolluklarını tespit etmek;

10.9.16. Üyelik ödentilerini ve tahsil yöntem veya zamanlarını belirlemek;

10.9.17. Katkı paylarını ve tahsil yöntem veya zamanlarını belirlemek veya bu konuda Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmek;

10.9.18. Tüzük ve Yönetmelikler ile Federasyon’un diğer organlarına bırakılmamış olan konularda karar vermek;

10.10. Seçimlerde Uygulanacak Yöntem:
Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları seçimlerinde uygulanacak sistem, uyum içinde çalışacak üyelerin bir araya gelerek ekip olarak aday olduklarını listelerle açıklamaları ve bu listelere oy verilmesi sistemidir. Federasyon’a çalışmaları ile yararlı olacağını düşünen her grup bir liste ile seçime girebilir. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının Asil ve Yedek Üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterir. Eksik doldurulan oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçimler açık oy esasına göre yapılır, delegelerin salt çoğunluğunun yazılı talebiyle gizli oya çevrilebilir.

MADDE 11 – YÖNETİM KURULU

11.1. Yönetim Kurulu’nun Oluşumu:

11.1.1. Yönetim Kurulu 10 (on) asil ve 10 (on) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir. Üye Derneği temsil eden asil Yönetim Kurulu Üyesinin görevinin sona ermesi halinde, aynı derneğin Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.

11.1.2. Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında alınacak kararla Başkan, Başkan Yardımcıları, Sayman ve üyeleri belirler.

11.1.3. Temsilci olduğu üye dernek ile ilişkisi sona eren temsilci üyelerin, Federasyon Yönetim Kurulu üyeliği, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

11.1.4. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Federasyon Başkanı’dır; seçimli Genel Kurul’dan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında seçilir. Ölüm veya istifa gibi herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu 60 (altmış) gün içerisinde olağanüstü toplanarak seçime kadar Başkanlığa vekâlet edecek üyeyi tayin eder.

11.1.5. Yönetim Kurulu, en az 3 (üç) ayda bir toplanır. Ayrıca tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplanabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitliklerde başkanın oyu çift sayılır.

11.1.6. Özür bildirmeden üst üste 3 (üç) defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan veya 6 (altı) ayda yapılan toplantıların yarıdan 1 (bir) fazlasına katılmayan görevinden istifa etmiş sayılır; durum kendisine bildirilir ve yerine kendi sektöründen gelen Yedek Yönetim Kurulu Üyesi davet edilir.

11.1.7. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse Başkan, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından 60 (altmış) gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaz ise, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi, 3 (üç) üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

11.2. Yönetim Kurulu’nda Görev Paylaşımı:

11.2.1. Başkan: Federasyonu her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu çalışmalarını yönetir, toplantı davetleri yapar, gündemi belirler, alınan kararların uygulanmasını sağlar. Yazışmaları denetler, ayrıca tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerektiğinde federasyonun amaçları doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulu ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve temsilcilik görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

11.2.2. Başkan Yardımcısı: Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve onun yetkilerini kullanır.

11.2.3. Sayman: Federasyon’un hesap işlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkin defterlerin düzgün tutulmasını sağlar. Yıllık bütçe ve kesin hesapları hazırlar. Giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar.

11.3. Federasyon’u Temsil ve İlzam:

11.3.1. İdari işlerde: Başkan münferiden, Başkan Yardımcısı ve Sayman müştereken,

11.3.2. Mali işlerde: Başkan münferiden, Başkan Yardımcısı ve Sayman müştereken, Federasyon’u temsil ederler.

11.3.3. İmza Yetkileri: Derecelerine göre imza yetkileri, görev bölümünden sonra düzenlenecek olan imza sirkülerinde belirlenecektir.

11.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyon’un yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak karara “karşı oy” vermiş ve bu hususu Karar Defteri’ne yazdırarak imzalamış üyeler “karşı oy” verdikleri kararlardan kasıt, kusur ve ihmalleri olmadığı takdirde sorumlu değildir.

11.5. Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

11.5.1. Federasyon’u temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

11.5.2. Genel Kurul’un aldığı kararları uygulamak; Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve bu Ana Tüzüğün hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak.

11.5.3. Federasyon’un amaçlarının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için her türlü girişimlerde bulunmak.

11.5.4. Federasyon’a yapılan üyelik başvurularını ve üyelikten çıkarılma hususlarını görüşerek karara bağlamak.

11.5.5. Gerekli hallerde, bilumum kurullar ile yurt içi ve yurt dışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek; Federasyon’u buralarda temsil etmek.

11.5.6. Danışma Kurulu’nu seçmek, görev tanımını yapmak, faydalı ve düzenli bir şekilde çalışmak, önerileri ve dilekleri hakkında karar vermek.

11.5.7. Genel Kurul’u olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak ve gündemi hazırlamak.

11.5.8. Yeni çalışma dönemi çalışma programı ve bütçesini hazırlamak; Genel Kurul’un onayından sonra uygulamak. Geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporunu, bilanço ile gelir gider tablosunu hazırlayıp, Genel Kurul’a sunmak.

11.5.9. Üye Dernekler çalışmalarının Federasyon Ana Tüzüğü ve bütünselliğine uygun olmadığını ve alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.

11.5.10. Gerektiğinde Denetleme ve Disiplin Kurullarını toplantıya çağırmak.

11.5.11. Federasyon’un tutulması zorunlu olan defterleri ile gerekli görülen yardımcı defterlerin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.

11.5.12. Gerekli gördüğü konularda komiteler, komisyonlar kurmak veya görevli ve danışmanlar atamak.

11.5.13. Federasyon bütçesine göre tasarruflarda bulunmak; gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak.

11.5.14. Mesleki uyuşmazlıkların çözümünde hakemlik yapmak.

11.5.15. Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana Tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri Disiplin Kurulu’na vermek; alınan kararları uygulamak.

11.5.16. Federasyon işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personel işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.

11.5.17. Federasyon’un amaç ve görevlerinin gerektirdiği ve Genel Kurul’ca verilecek yetki üzerine, taşınmaz mal satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, intikali gereken taşınmazları iktisap etmek ve bu taşınmazlar ile ilgili ipotek kabul, tesis ve fek etmek; irtifak hakkı tesis etmek, Federasyon adına taşınır mallar almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, ayni hak tesis etmek, Gerektiğinde tüm bu işlerin yapılması için üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek.

11.5.18. Federasyon’un amacının gerçekleştirilmesi için Genel Kurul’ca verilecek yetki çerçevesinde iktisadi ve sınai tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

11.5.19. Federasyon’un amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak.

11.5.20. Yasalar ve bu Tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya nezareti altında Federasyon çalışanlarına tutturmak veya bu konuda hizmet satın almak.

11.5.21. Ana Tüzüğün değiştirilmesi ile Yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak.

11.5.22. Yukarıda sayılanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve Ana Tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararları almak; uygulamada bulunmak ve iç yönetmelikleri hazırlayarak onaylamak ve uygulamak.

11.5.23. Genel Kurul’un yetki vermesi halinde kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara veya platformlara üye olmak veya ayrılmak.

11.5.24. Gerektiğinde farklı konularda komiteler kurmak.

11.5.25. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

11.5.26. Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.

11.5.27. Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak.

11.5.28. Kendine verilen yetkiler çerçevesinde Federasyon adına bilumum sözleşmeleri yapmak,

11.5.29. Federasyon amaçları doğrultusunda toplantılar, konferanslar, açık oturumlar vb. düzenlemek; bu amaçla yurtiçi ve yurt dışından gerekli görülen kişileri davet etmek, bunlara karşı Federasyonu temsil etmek,

11.5.30. Konfederasyonlarda Federasyon’u temsil edecek delegeleri/temsilcileri seçmek.

MADDE 12 – DENETLEME KURULU

Federasyon her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Federasyon içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur. Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

12.1. Denetleme Kurulu’nun Oluşumu:

12.1.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından 3 (üç) yıl için seçilir ve 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

12.1.2. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

12.1.3. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen yapacağı ilk toplantıda bir Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman seçer.

12.1.4. Denetleme Kurulu en az 12 (oniki) ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı 2’dir (iki).

12.1.5. Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez.

12.2. Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri:

12.2.1. Federasyon Ana Tüzük’te gösterilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Ana Tüzük’te tespit edilen esas ve usullere göre 12 (oniki) ayı geçmeyen aralıklarda denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

12.2.2. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir ya da teklifte bulunabilir.

12.2.3. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

12.2.4. Eksik ve usulsüz görülen hesap ve harcamalarda ihmal ve kusurlardan dolayı gelen cezalarda derhal yazılı olarak Yönetim Kurulu’nu uyarır; gereğinde durumu Genel Kurul’a bildirir.

12.2.5. Denetleme Kurulu, Federasyon’un bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurul’a sunmakla görevli ve yetkilidir.

12.3. Denetleme Kurulu’nun Çalışma Şekli:

Denetleme Kurulu seçimi takip eden yapacağı ilk toplantısında, bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazman seçerek görev dağılımını yapar ve yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yetkisi verebilir. Denetleme Kurulu kararlarını çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul’a sunmakla yükümlüdür. Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırma kararının oy birliği ile alınması zorunludur. Yedek Üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı 3’ten (üç) aşağı düştüğü takdirde, en geç 60 (altmış) gün içinde, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Denetim Kurulu seçimi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na gidilir.

MADDE 13 – DİSİPLİN KURULU

Disiplin Kurulu, Federasyon üyesi kuruluşların en az birinin yönetim kurullarında en az bir dönem görev almış, ev ve mutfak eşyaları sektöründe en az 15 (onbeş) yıl hizmet vermiş, tecrübesi ve saygınlığı ile tanınan Genel Kurul Delegeleri arasından, Yönetim Kurulu’nun görev süresince görev yapmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) Asil ve 3 (üç) Yedek Üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin Disiplin Kurulu Üyesi olmalarında bir engel yoktur.

13.1. Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri:

13.1.1. Yönetim Kurulu ve diğer Kurullar tarafından bildirilen olaylar hakkında gerekli inceleme, soruşturma ve değerlendirmeyi yaparak karara bağlamak ve bu kararı gereğinin yapılması için yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek,

13.1.2. İnceleme sonucunda Üye Derneklerle ilgili aşağıdaki kararları vermek:

• Cezayı gerektiren bir durum olmadığına karar vermek
• Yazılı uyarı
• Yazılı kınama
• Üyelikten kesin çıkarma

13.1.3. Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş mesleki tanım ve ticari etik değerlere uyulmaması halinde soruşturma yapmak ve Genel Kurul’a iletmek,

13.1.4. Disiplin Kurulu karar ve gelen-giden evrak defterini tutmak,

13.1.5. Kanun ve Ana Tüzük’le kendisine tanınan diğer görev ve yetkileri kullanmak.

13.2. Disiplin Kurulu Çalışma Şekli:

Disiplin Kurulu, seçimi takip eden yapacağı ilk toplantısında, bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer ve yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Disiplin Kurulu Başkan’ın çağrısı üzerine toplanır. Disiplin Kurulu, toplantı ve karar yeter sayıları en az 3 (üç)tür. Disiplin Kurulu, her olay için, gerekli gördüğü takdirde inceleme ve soruşturmaların yapılması için, kendi üyeleri arasından bir raportör tayin edebilir. Disiplin Kurulu kendisine sevk edilen durumlar hakkında en geç 60 (altmış) gün içinde son kararını vermek zorundadır. Kararın verilmesinde gecikme olursa bunun nedenlerini Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir. Disiplin Kurulu’na verilen bir Üye Dernek hakkında, savunması alınmadan karar verilemez. Kendisine iadeli taahhütlü gönderilecek yazının alındığı tarihten başlayarak 15 (onbeş) gün içinde savunmasını yapmayan Üye Dernek, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.

MADDE 14 – DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Federasyon amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, Federasyon’un gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve önerileri değerlendirmek, Federasyon’un gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla yönetim kurulunun kararıyla oluşturulur. Kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

14.1. Danışma Kurulu’nun Oluşumu, Toplantı ve Karar Nisabı:

14.1.1. Danışma Kurulu, Federasyon üyesi Derneklerin üyeleri arasından, Yönetim Kurulu’nca 3 (üç) yıllık süre için seçilen, ev ve mutfak eşyaları sektöründe ve endüstri ilişkilerinde emeği geçen sanayici ve işadamlarından oluşur.

14.1.2. Federasyon’un eski Yönetim Kurulu Başkanları ile Federasyon Yönetim Kurulu üyesi olmayan Üye Derneklerin Başkanları, Danışma Kurulu’nun doğal üyesidirler.

14.1.3. Danışma Kurulu her yıl en az 2 (iki) kez toplanır ve ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer. Toplantı yeter sayısı en az 4 (dört) kişiden oluşur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların çoğunluğudur.

14.1.4. Danışma Kurulu, Başkanı veya Federasyon Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir.

14.2. Danışma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:

14.2.1. Federasyon’un amaç ve hizmet konuları doğrultusunda yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak,

14.2.2. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak,

14.2.3. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

MADDE 15 – GENEL SEKRETER:

Federasyon’un bütün işlerinin yürütülmesini, Federasyon’un örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümünü sağlar. Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyon’a ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar. Federasyon’un yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannamenin her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar. Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

MADDE 16 – ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

16.1. Federasyon’un bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

16.2. Federasyon’un bütçesi, amaçları doğrultusunda etkin olarak çalışmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla Federasyon’a yapılacak ödentiler ve katkılar ile bunların tahsilat yöntem ve zamanları günün koşullarına ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul, bu konudaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu’na devir edebilir.

MADDE 17 – TAŞINMAZ MAL EDİNME VE FEDERASYON’UN GELİRLERİ

Federasyon’un edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni (Dernekler Yönetmeliği EK-26’de sunulan) doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirir.

Federasyon’un gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

17.1. Ödentiler:

17.1.1. Giriş Ödentisi: Üyelerden alınacak giriş ödentisini belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

17.1.2. Yıllık Aidat: Üyelerden alınacak yıllık aidat miktarını belirlemeye, artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

17.1.3. Diğer Gelirler: Federasyon’un faaliyetleri sonucunda, Federasyon mal varlığından, taşınır-taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri, koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler ve sair gelirlerden oluşur.

• Üye Derneklerden alınacak katkı payları,
• Devlet Bütçesi’nden alınacak yardımlar,
• İktisadi Devlet teşekkülleri özel idarelerce ve Belediyelerden sağlanan gelirler,
• Yardım toplama mevzuatına uygun olarak, yurt içinden ve yurt dışından alınabilen yardım, bağış ve çeşitli fonlar,
• Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,
• Federasyon’un hizmet ve girişimlerinden elde edilecek gelirler,
• Malvarlığı gelirleri,
• Malların devir, temlik ve satışlarından elde edilen gelirler,
• Basın-yayın gelirleri,
• Banka faizleri, bono, tahvil ve kambiyo gelirleri,
• Kira veya işletme gelirleri,
• Diğer çeşitli gelirler.

17.1.4. Katkı payları, Federasyon’un amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli Federasyon İç Yönetmeliği ile veya Genel Kurul’ca Yönetim Kurulu’na verilecek yetki çerçevesince düzenlenir.

MADDE 18 – FEDERASYON’UN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

18.1. Defter Tutma Esasları:

18.1.1. Federasyon’da defterler bilanço esasına göre tutulur.
18.1.2. Ancak üst üste iki hesap döneminde yasal haddin altına düşülmesi halinde takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
18.1.3. Federasyon’un ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

18.2. Kayıt Usulü:
Federasyon’un defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

18.3. Tutulacak Defterler:

Federasyon’da, aşağıda yazılı defterler tutulur:

18.3.1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Federasyon’a üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyon’a giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) Demirbaş Defteri: Federasyon’a ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5) İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

18.3.2. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) 18.3.1. maddesinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

18.4. Defterlerin Tasdiki:

Federasyon’da, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, Yevmiye Defteri kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

18.5. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 19 – FEDERASYON’UN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ, GELİR VE GİDER BELGELERİ

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyon’un, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya banka dekontu gibi belgeler düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyon’a yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

19.1. Alındı Belgesi:

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni Saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


19.2. Yetki Belgesi :

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” Federasyon tarafından 2 (iki) nüsha olarak düzenlenerek, Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler Birimi’ne verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanı’nca, 15 (onbeş) gün içerisinde Dernekler Birimi’ne bildirilir.

Federasyon adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin Dernekler Birimi’ne verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

19.3. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklanma Süresi :

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 20 – FEDERASYON’UN BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmetleri alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyon’un gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyon’u ödeme güçlüğüne düşürecek şekilde yapılamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

MADDE 21 – DELEGELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hiçbir Delege, Federasyon’a Delege olmaya ve Delege kalmaya zorlanamaz ve her Delege istifa etme hakkına sahiptir. Her Delegenin Genel Kurul/da bir oy hakkı vardır ve Delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Federasyon Delegeleri eşit haklara sahiptir. Federasyon tüzüğünde, Delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı Delegeler veya üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konamaz.

Delegeler ve Üye Dernekler, Federasyon düzenine uymak ve Federasyon’a sadakat göstermekle yükümlüdürler. Federasyon’un amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici davranışlarından veya kararlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından Üye Derneklerin delegelerinden herhangi birinin fiillerinin kanuna, Federasyon tüzüğüne ve amaçlarına aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, durum Üye Derneğin Yönetim Kurulu’na bildirilerek anılan delegenin 60 gün içerisinde değiştirilmesi talep edilir. Eğer Üye Dernek 60 gün içerisinde delegesini değiştirme kararı almazsa, Federasyon Yönetim Kurulu delegenin re’sen çıkartılmasına karar verebilir.

MADDE 22 – BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

22.1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi:
Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;
1. Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,
2. Tüzük değişikliği yapılmışsa, genel kurul toplantı tutanağı, Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon Ana Tüzüğünün son şekli.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir.

Sandığı bulunan federasyonlar, sandıklarına ait (Değişik ibare:RG-23/1/2013-28537) (2) genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

22.2. Taşınmazların Bildirilmesi:
Federasyon’un edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınamaz Mal Bildirimi’ni doldurmak suretiyle idare amirliğine bildirilir.

22.3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:
Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Birimi” ile mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

22.4. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili
Bildirim:

Federasyon’un görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde Federasyon merkezinin bulunduğu ilin Valiliğine verilir.

22.5. Değişikliklerin Bildirilmesi:

Federasyon’un yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında Federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 (otuz) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Federasyon Ana Tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen 30 (otuz) gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 23 – BEYANNAME VERİLMESİ:

Federasyon’un, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Federasyon Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, yer takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon Başkanı tarafından mahalli idare amirliğine verilir.

MADDE 24 – FEDERASYON’UN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

24.1. Kendiliğinden Dağılma (infisah):

Kuruluş amacının kaybedilmesi, Federasyon’un acze düşmesi, üst üste 2 (iki) Olağan Genel Kurul toplantısının yapılamaması, Yönetim Kurulu’nun oluşamaması, Genel Kurul Toplantı yeter sayısının kalmaması hallerinde Federasyon kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu durumda Kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

24.2. Genel Kurul Kararı ile Feshi:

Genel Kurul’un Federasyon’un feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3’sinin (üçte iki) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3 (üçte iki) oyu ile alınması zorunludur.

24.3. Mahkeme Kararı ile Feshi:

Kanun ve Mevzuat hükümlerine göre Federasyon Mahkeme Kararı ile feshedilebilir.

24.4. Tasfiye:
Fesih halinde Federasyon’un her türlü mal, para ve alacakları, Üye Dernekler arasında son 5 (beş) yıl içinde Federasyon’a yaptıkları katkı oranında dağıtılır. Fesih kararının Genel Kurul toplantısında 3 (üç) kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu Federasyon’un bütün hesaplarını inceler, borçlarını öder ve artan malvarlığını yukarıdaki esasa göre dağıtır. Tasfiye halinde kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. Federasyon’un feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.


MADDE 25 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksikliği ile karşılaşılırsa, sırası ile, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler uygulanır.